Obchodní podmínky


Společností EvS s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje online kurzů dále jen “Online kurz”  prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.musartedo.online rozumí tato společnost: Musartedo School s. r. o. Žitavského 521, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ: 05629594

Kontakt: Tel: +420 702 119 720, e-mail: info@musartedo.com

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267710 (dále též označována jako “Musartedo”)

Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u Musartedo objednala Online kurz specifikovaný v příslušné objednávce.

Uživatel a Musartedo dále společně označováni též jako smluvní strany.

1.Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky (dále OP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Musartedo. 

1.2 Smlouva mezi Uživatelem a Musartedo vzniká až na základě zaplacení za Online kurz se strany Uživatele a písemného potvrzení objednávky se strany Musartedo. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický registrační formulář Musartedo (dále jen registrace) dostupný prostřednictvím webových stránek musartedo.online

1.3 Online kurzy jsou Uživatelům zpřístupněny automaticky do několika minut po přijetí registrace a platby, ve výjimečných případech může dojít ke zpoždění. Pokud nedojde k automatickému zpřístupnění Online kurzuběhem jedné hodiny, může Uživatel kontaktovat Musartedo. Musartedo zajistí v co nejkratší možné době řešeníproblému.

1.4 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto OP.

2. Předmět plnění

2.1 Online kurzy jsou rozdělené do několika typů, charakteristika jednotlivých kurzů je veřejně přístupná na internetových stránkách Musartedo  www.musartedo.online

2.2 Předmětem plnění je zpřístupnění Uživateli Online kurzu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných  kvízů (pokud jsou k dispozici u Online kurzu). Délka přístupu k Online kurzu je popsaná v charakteristikech jednotlivých kurzů.Musartedo si vyhrazuje právo měnit délku přístupu ke kurzu, ne však bez upozornění na tuto změnu. Stažení či šíření obsahu Online kurzu a jakýchkoliv jeho částí není Uživateli umožněno.

 3.Technické předpoklady

3.1 Uživatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování Online kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: 

Uživatel musí mít počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem s minimálním internetovým připojením 4Mb/s.  
Uživatel musí mít instalovaný prohlížeč Google Chrome (doporučujeme v nejnovější verzi), Mozilla Firefox (verze 70 a vyšší) nebo Safari.
Bez splnění těchto technických požadavků Musartedo nezaručuje bezproblémové zpřístupnění Online kurzůkonkrétnímu Uživateli.

4.Platební podmínky

4.1 Online kurzy jsou Uživatelům poskytovány na základě zaplacené ceny Online kurzu uvedené v rámci aktuální nabídky Musartedo.

4.2 Platbu za Online kurz lze provést bezhotovostně: přes platební bránu platební kartou nebo převodem, nebo kartou BenefitPlus. V případě platby prostřednictvím karet BenefitPlus nelze uplatnit žádnou z nabízenýchMusartedo slev za Online kurzy. 

4.3 Cena Online kurzů je uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurz

4.4 Společnost není plátcem DPH. Všechny ceny  za Online kurzy na musartedo.online jsou bez DPH.

5. Storno podmínky a reklamační řád

5.1 Uživatel, který je spotřebitelem, má právo provést storno Online kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení ceny online kurzu (s výjimkou uvedenou v odstavci 5.2) nejpozději do 14 dnů od data uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním dokumentu viz. přiložený vzor. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, je odstoupení od smlouvy nutné zaslat doporučenou poštou na adresu Žitavského 521, Zbraslav, 156 00 Praha nejpozději v den vypršení lhůty. Po uplynutí této lhůty nemá Uživatel nárok na vrácení ceny online kurzu ani její poměrné části.

5.2 Přihlášení Uživatele na online kurz na www.musartedo.online se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Uživatel, který před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.1, prokazatelně používá web www.musartedo.online a v rozsahu překračujícím běžné používání online portálu pro výukové potřeby (zejména přístupem k výukových materiálů, přehráváním videí v celkové výši déle než 1 minuta) má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Uživatel v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.  

5.3 Online kurzy je možné přehrát na všech novějších moderních zařízeních (počítač, tablet, telefon), před uhrazením platby za Online kurz má však Uživatel povinnost otestovat zpřístupněné video ukázky konkrétního kurzu, aby zjistil funkčnost s jeho softwarem a internetovým připojením. Úhradou ceny za Online kurz  Uživatel potvrzuje funkčnost přehrávání  lekci Online kurzu. Musartedo si vyhrazuje právo zamítnout pozdější reklamace Uživatele z těchto důvodů.

5.4 Uživatel má právo podat reklamaci ohledně Online kurzu z důvodu dlouhodobé technické nefunkčnosti obsahu v délce minimálně 90 dnů.

5.5 Reklamace musí být Uživatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@musartedo.com s uvedením: kontaktních údajů Uživatele, čísla příslušné faktury nebo registrace, ke které se reklamace vztahuje, popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

5.5 Musartedo prověří důvod reklamace ohledně daného Online kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů Online kurzu.

5.6 V případě, že Musartedo uzná reklamaci Uživateli za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě: registrací Uživatele v jiném Online kurzu, poskytnutím slevy při objednání jiných online kurzu, vracením platby, nebo jiným způsobem dle dohody s Uživatelem. Vrácení plateb proběhne ze strany Musartedo bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele nejpozději do 30 dnů po uznaní reklamace.

6.Osobní údaje

 6.1 Uživatel poskytuje odesláním registrace na Online kurz Musartedo k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO, případně obdobné osobní údaje účastníka kurzu, není-li jím sám objednatel (dále společně jen osobní údaje). Uživatelodesláním registrace stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je Uživatel povinen o této změně Musartedo vyrozumět, a to nejpozději do 7 dnů.

6.2 V případě, že Uživatel nebude zároveň účastníkem kurzu a objednal kurz pro třetí osobu nebo v případě, že registraci odešle zákonný zástupce účastníka kurzu, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka kurzu a poskytnout je Musartedo a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má Musartedo právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody. 

6.3  Musartedo je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

6.4 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je Musaretdo oprávněné zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy.

6.5 Musartedo potvrzuje, že si je vědomé toho, že v souladu s platnou legislativou má Uživatel: 
a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává  osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR, 
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 
c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud Uživatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, 
d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že Uživatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR, 
e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR, 
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a 
g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

6.6 Uživatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů. 

6.7 Uživatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Musartedo pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

6.8 Musartedo se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří. 

6.9 Musartedo zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám. 

6.10 Musartedo prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje , jsou umístěny na území Evropské unie, a nebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR. 

6.11 Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Musartedo se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat ve lhůtě do 10 let od data uzavření smlouvy, s výjimkou oprávnění dodavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro případ sporu s Uživatelem. 

 

7. Ochrana duševního vlastnictví

7.1 Veškerý obsah Online Kurzu na webu musartedo.online je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Musartedo, popřípadě příslušní poskytovatelé.

7.2 Zpřístupněním Online kurzu Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkající se osoby (popř. osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití jsou možná pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob, nebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.3 Uživateli nesmí používat web musartedo.online či její část jinak než pro vlastní potřebu. Je zakázáno zejména, aby Uživatel používal web nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Musartedo.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud tyto OP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 23. 6. 2021.  

8.3 Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi Uživatelem a Musartedo je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany Musartedo z emailu uvedeného v preambuli, dodavatel užívá emailové či telefonní spojení zadané  při registraci.

8.4 Mimosoudní vyřizování stížností Uživatele zajišťuje Musartedo prostřednictvím elektronické pošty směřované na emailové adresy uvedené v preambuli. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu Uživatele.

8.5 Musartedo je oprávněne k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Uživatel bere na vědomí, že Musartedo nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

8.7 Smlouva je dodavatelem archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u dodavatele na základě předchozího požadavku zákazníka, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

8.8 Smluvní strany si sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

8.9 Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena. 

8.10 Musartedo si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu na adrese uvedené v preambuli.